تبلیغات

شماره حساب بانک ملی                 0341927035002                     به نام مجید شیر محمدی

شماره کارت بانک ملی               6037991476736081


شماره حساب بانک ملت                       3333043111                     به نام مجید شیر محمدی

شماره کارت بانک ملت                6104337951349610 


شماره حساب بانک صادرات              0332421415004                     به نام مجید شیر محمدی

شماره کارت بانک صادرات            6037694006055762


شماره کارت بانک سپه                5892101014192690                    به نام مجید شیر محمدی


شماره کارت بانک سینا                6393461010203772                    به نام مجید شیر محمدی