تبلیغات

جهت خرید نقدی محصولات یکتا فیلم با شماره 09377397310 تماس بگیرید یاپس از واریز مبلغ هر بسته ادرس و شماره فیش واریزی را به همین شماره ارسال کنید تا محصول مورد نظر برای شما ارسال شودشماره حساب بانک ملی 0341927035002 به نام مجید شیر محمدی

شماره کارت بانک ملی 6037991476736081شماره حساب بانک ملت 3333043111 به نام مجید شیر محمدی

شماره کارت بانک ملت 6104337041968767


شماره حساب بانک صادرات 0332421415004 به نام مجید شیر محمدی

شماره کارت بانک صادرات 6037691715006557شماره کارت بانک سپه 5892101014192690 به نام مجید شیر محمدی


شماره کارت بانک سینا 6393461010203772 به نام مجید شیر محمدی